> Duurzaamheid & Energietransitie


De provincie Utrecht moet een mooie, gezonde en veilige omgeving blijven, voor onszelf, en ook voor de toekomstige generaties. Daarom is het noodzakelijk dat fossiele brandstof wordt ingeruild voor duurzame energie. Deze verandering vergt tijd, aanpassingen en bewustwording, en is onomkeerbaar in gang gezet. Wat hieronder volgt, beperkt zich dus ook niet tot de komende periode van vier jaar.

 

De VVD ziet behalve milieuvoordelen, ook economische kansen voor de verandering bij het energiegebruik. Nieuwe energiebronnen, die schoon, betaalbaar en betrouwbaar moeten zijn, geven aan ondernemers de mogelijkheid om te innoveren en banen te creëren.


Daarom start de provincie proefprojecten om het gebruik van schone energie te stimuleren. Bedrijven en andere overheden worden hier actief bij betrokken. De uitkomsten van de pilots zullen inzichtelijk maken of de provincie op de goede weg is bij het behalen van de doelstellingen met betrekking tot de energietransitie. We kunnen daarbij niet inzetten op één technologie, maar zullen op meerdere paarden wedden en ook tussentijds moeten anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Niets doen is in elk geval geen optie.


Realistische oplossingen zijn de inzet van zonnepanelen, het gebruik van restwarmte, het stimuleren van energiebesparing, en de toepassing van aardwarmte. Windmolens zijn een noodzakelijk (optisch) kwaad, waar Utrecht ook een bijdrage aan zal moeten leveren om de landelijke doelen voor energieopwekking door wind te kunnen halen. De VVD vindt dat windmolens altijd een tijdelijke oplossing zijn en houdt vast aan lokaal draagvlak voor nieuwe projecten. Zo zoeken we samen met gemeenten naar de plekken waar ze het minste overlast veroorzaken voor de bewoners.


De VVD wil in samenwerking met gemeenten onderzoeken of en waar er ruimte kan worden gevonden voor energielandschappen in onze provincie. Die plekken kunnen dan ingezet worden om zonne-energie of aardwarmte op te wekken. De onderzoeksbevindingen -waaronder de gevolgen voor natuur en landschap- zullen worden verwerkt bij het opstellen van de Omgevingsvisie.Gezonde leefomgeving


Bewoners verwachten van de overheid vooral dat deze zorgt voor een veilige en gezonde leefomgeving. Daartoe werkt de provincie samen met gemeenten en waterschappen in de RUD, de Regionale Uitvoeringsdienst, bij het verlenen van vergunningen en de handhaving. In de provincie zijn twee regionale uitvoeringsdiensten actief: naast de RUD de ODRU (omgevingsdienst regio Utrecht). De VVD wil een fusie van deze twee organisaties. Dit is efficiënter en goedkoper. Zo kan de overheid zorgen voor een veiligere samenleving door inspectie en preventie en kunnen we ook beter ingrijpen als er onverhoopt toch iets gebeurt.


De VVD vindt dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben voor het naleven van de regels op het gebied van veiligheid, milieu alsook de controle daarop. Vertrouwen staat daarbij voorop, maar bij schending van de regels wordt hard ingegrepen. De VVD blijft zich er voor inzetten dat inwoners geen stankoverlast hebben. Bijvoorbeeld van de binnenvaart (varend ontgassen) of van de biovergasser (Bunschoten).Duurzame voedselproductie


De Nederlandse landbouwers zijn extreem effectief. Ze breiden uit, doen dat met relatief minder waterverbruik, minder mest en gewasbestrijdingsmiddelen. Als deze doelmatige werkwijze op de hele wereld zou worden ingezet, zou er slechts een kwart van de huidige landbouwgrond nodig zijn om dezelfde hoeveelheid voedsel te produceren. Samen met de agrarische sector kiest de VVD voor innovatie en groei van een schoon, dier- en omgevingsvriendelijke boerenbedrijf in ons mooie landelijk gebied.Waterzuivering


Het zuiveren van afvalwater gebeurt energieneutraal. Als de waterschappen meer schone energie kunnen produceren op hun terreinen, dan moeten zij dat terug kunnen leveren aan de maatschappij.Luchtkwaliteit


De provincie Utrecht is een topregio. Dus we willen onze inwoners een plezierig woon- en leefklimaat blijven bieden. De luchtvervuiling is grotendeels afkomstig uit omliggende regio’s en landen. Gelukkig is de luchtkwaliteit in de provincie de laatste jaren sterkt verbeterd. We voldoen zelfs als enige randstad provincie, bijna overal aan de Europese norm. Het Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit richt zich op permanente verbetering van de luchtkwaliteit op basis van de WHO-advieswaarden.


De VVD wil geen bovenwettelijke maatregelen. Wij gaan uit van de persoonlijke motivatie van de inwoners en ondernemers en hun vermogen te zoeken naar innovatieve oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En dus actief mee te werken om ons fijne leefklimaat zo te houden.Schone auto’s


De VVD wil werken aan schoner vervoer. Daartoe is een dekkend netwerk van publieke laadpalen voor elektrische auto’s noodzakelijk. Aanbestedingen voor de uitbreiding van de laadpalen voorzien in snel, schoon en voordeliger opladen, alsook een groter gebruiksgemak. Er zal ruimte worden geboden aan innovatieve technieken hiertoe.Schoon OV


De provincie moet bij aanbestedingen voor bussen eisen dat zij geen schadelijke uitstoot meer produceren: zero emissie. Elektrische bussen en trams rijden uiteraard op 100% Nederlandse groene stroom. Het opladen van elektrische bussen moet op een slimme en snelle manier gebeuren zodat de dienstregeling niet wordt verstoord. En ook zoveel mogelijk tijdens daluren; in de nacht is de ruim voorradige windenergie maximaal te benutten. Dat houdt de energietransitie betaalbaar.Snelladers


Elektrische auto’s en bussen vragen om een provinciaal oplaadnetwerk. De provincie moet hierin een visie ontwikkelen die aansluit op de verwachte ontwikkelingen, en een oplaadnetwerk realiseren dat voldoet aan de voorziene mobiliteitsbehoefte. Lokale duurzame stroom wordt aan dit netwerk gekoppeld.


Kortom: de infrastructuur voor snelladers moet optimaal ingepast worden, is gemeente overstijgend, en daarmee per definitie een regierol voor de provincie. 

> Bekijk andere thema's

cookie protocol