> Houten

Tull en ’t Waal, ’t Goy en SchalkwijkMobiliteit:


De provincie blijft zich inzetten voor de volledige aansluiting, in alle richtingen, van Houten op de A12. We dringen aan op snelle realisatie van het eerste deel hiervan: de aansluiting vanaf de N421 richting Arnhem. De fietsbereikbaarheid van het Utrecht Science Park vanuit Houten moet verbeterd worden met snelle fietsroutes en een betere fietsbrug over de A12. Er moet snel worden gestart met de aanleg van het vrijliggende fietspad langs de N410. – Daarnaast moet ook de kruising Rondweg-N410 worden verbeterd. Door samen met de gemeente te investeren in mobiliteit van het Eiland van Schalkwijk wordt de bereikbaarheid van een belangrijk recreatief gebied verbeterd. Het belangrijke erfgoed van de Nieuwe Hollandse waterlinie wordt hierdoor beter ontsloten.Wonen:


Houten wil zijn bijdrage aan de woningopgave leveren. Dat kan als de ontsluiting van de nieuwe wijken financieel en technisch goed kan worden geregeld. We willen concreet Houten-Noord onderzoeken als nieuwe woningbouwlocatie en zetten stevig in op kantoortransformatie en binnenstedelijke verdichting. Bij de bouwopgave is het van belang dat de huidige kwaliteiten van Houten in stand blijven of zelfs worden verbeterd. Er moet pragmatisch worden omgegaan met de rode contouren rond de kleine kernen . Beperkte woningbouw is daar nodig voor de leefbaarheid.Energie:


De verduurzaming van onze energiewinning moet door gemeenten gezamenlijk en met de inwoners worden opgepakt. Er ligt een stevige opgave waar we niet om heen kunnen. Met 'ieder voor zich' komen we er niet. Als Houten het plan voor vier windmolens ruimtelijk goed voorbereidt en zorgt voor lokaal draagvlak zal de provincie deze toevoeging van windenergie in dit gebied niet tegen houden.Buitengebied:


De agrarische sector staat in onze gemeente onder druk. De provincie kan deze ondernemers direct ondersteunen via de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Op het Eiland van Schalkwijk kan zo de structuur van de landbouw duurzaam worden versterkt.


In Houten is de fruitsector van grote economische betekenis. Ondernemers die hun bedrijf verduurzamen mogen van ons extra planologische ruimte krijgen.

Het mooiste stuk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt in onze gemeente. De Unesco-status is aanstaande. Dit biedt kansen om het bijbehorende landschap te versterken en de economische kansen die daaruit voortkomen te verzilveren maar dit mag de overige ontwikkelingen in de gemeente niet op slot zetten.

> Bekijk ook

cookie protocol