> Natuur, Cultuur en Water


Natuur


De provincie Utrecht wordt gewaardeerd vanwege haar grote diversiteit aan landschappen. Daar wordt door onze inwoners veel waarde aan gehecht, dus moeten we er zuinig op zijn. De VVD wil het groen in onze provincie beschermen en tegelijkertijd recreatief benutten als buitengebied voor onze inwoners. Daarom willen we het idee van een Ringpark Utrecht verder uitwerken. De VVD weet dat de kwaliteit van onze groene leefomgeving maakt dat mensen hier willen wonen en werken. Om deze aantrekkingskracht te behouden moet er een goede balans zijn tussen de groene omgeving en de uitbreiding van woningbouwlocaties en nieuwe wegen.
Dat betekent ook dat we onze natuur beter toegankelijk willen maken voor recreatie en toerisme en voor onze eigen inwoners, zonder dat we daarbij schade aanbrengen aan de natuurwaarden.


Dit vraagt om keuzes, die onder andere gemaakt worden in de nieuwe Omgevingsvisie van de provincie. Ruimte voor commerciële initiatieven in de waterrecreatie hoort daarbij.


Waar het Rijk te ver op afstand staat, en de gemeenten hun eigen scope hebben, is de provincie aan zet.Omgevingswet biedt kansen voor initiatief


Onze provincie heeft een kleine oppervlakte waarop heel veel tegelijk gebeurt. We hebben ruimte nodig voor huizen, kantoren, fabrieken, boerderijen, wegen, spoor en natuur. Momenteel zijn er 26 verschillende wetten om dat te regelen. Daarvoor in de plaats komt één wet: de Omgevingswet. Met de Omgevingswet worden procedures rond vergunningen korter en goedkoper. Dat geldt ook op grotere schaal, bijvoorbeeld bij de uitbreiding van een bedrijventerrein of de verlenging van een snelweg. De VVD wil sneller antwoord kunnen geven op zulke verzoeken. Het moet simpel en eenvoudig blijven voor initiatiefnemers. En door het goede voorbeeld te geven stimuleren we de gemeenten in de provincie ook om aanvullende regels te beperken.Landbouw


Onze boeren en telers zijn voor de VVD belangrijke partners in de provinciale economie. Zij voorzien ons van ons voedsel, en verdienen daarom onze waardering en ruimte voor ontwikkeling, uiteraard binnen de wetgeving die daarvoor geldt. Boeren die innoveren op het gebied van milieu en duurzaamheid worden gestimuleerd. We zoeken naar maatwerkoplossingen om innovatieve bedrijven te helpen en zo slimme en milieubewuste oplossingen te belonen. Als boeren hun weilanden in willen zetten voor het opwekken van zonne-energie, mag dit vanzelfsprekend als het goed is in te passen in het landschap. Waar mogelijk versterken we daarmee de natuur ter bevordering van biodiversiteit, zodat bijvoorbeeld vlinders meer ruimte krijgen.


Door de veranderingen in de landbouw komen boerderijen en stallen/ schuren leeg te staan. Van de VVD mogen daar dan ook andere dan agrarische activiteiten in komen. Maar dat hoort er niet toe te leiden dat de buurman in zijn agrarische activiteiten wordt belemmerd.Water


Aan de westkant van onze provincie is sprake van bodemdaling. De VVD wil die zo veel mogelijk beperken. Een goede mogelijkheid is onderwaterdrainage door agrariërs zelf. Dit is een mogelijkheid om landbouwgrond in kwaliteit te verbeteren, CO2 uitstoot te verminderen en bodemdaling te voorkomen. De provincie moet agrariërs daarbij zo nodig helpen met informatie en advies.


Samen met de Waterschappen zorgt de provincie voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Bij het ontwikkelen van gebieden wordt hier rekening mee gehouden. Dat betekent dat we in toenemende mate zware stortbuien goed kunnen verwerken en kunnen omgaan met de gevolgen van langdurige hitteperiodes.

 

Binnen het provinciale kader voert het waterschap zijn verantwoordelijkheid uit. Ook hier vindt de VVD weer: geef ruimte aan onze inwoners en bedrijven. Wat de VVD betreft hanteert het waterschap geen strengere normen dan het Rijk of de EU.

 

 


 

> Bekijk andere thema's

cookie protocol