> Wat hebben we bereikt?

Vier jaar politiek in concrete resultaten: dit hebben we voor u bereikt!

Tijdens de verkiezingscampagne van 2015 hebben we jullie verteld waar we ons hard voor gingen maken in de Provinciale Staten van Utrecht. Wat we wilden bereiken en waarom dat belangrijk was. Nu, vier jaar later, willen we  graag laten zien wat de resultaten zijn. We zijn er trots op dat onze prachtige provincie weer een stukje liberaler is geworden – dankzij jullie steun!


Banen, ook in de toekomst


Inzet 2015:

De provincie aantrekkelijker maken voor verschillende ondernemers en andere werkgevers. We willen geen eenzijdige economie maar banen voor mensen met verschillende opleidingen.

Provincie helpt met de samenwerking van scholen, universiteiten en werkgevers voor (behoud van) banen.

Aanpak van kantorenleegstand. Ook voor winkelgebieden moet de vraag weer leidend zijn. 


Bereikt 2019:

De regio Foodvalley en het midden- en kleinbedrijf profiteren nu meer van samenwerking van    overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in de Economic Board Utrecht (EBU).

Met een actieplan onderwijs en arbeidsmarkt helpt de provincie meer mensen aan het werk in de techniek, logistiek en zorg.  

Provincie ondersteunt efficiënter (her)gebruik bedrijventerreinen, zoals Lage Weide, zodat deze aantrekkelijk blijven voor bedrijven. 

Nieuwbouwplannen voor kantoren zijn geschrapt. Het is makkelijker leegstaande kantoren om te bouwen naar bijvoorbeeld woningen. Gemeenten krijgen hulp bij de aanpak van winkelleegstand.

 

Banen en huizen bereikbaar 


Inzet 2015:

Investeren in wegen en openbaar vervoer voor goede bereikbaarheid.

Verschillende vormen van vervoer, auto,  fiets en openbaar vervoer moeten goed op elkaar aansluiten en overstappen moet nog makkelijker worden.

De veiligheid van fietsers vergroten.


Bereikt 2019:

o.a. besluit verbreding Rijnbrug, verbreding rondweg Veenendaal-Oost, spooronderdoorgang Maarsbergen, oplossingsrichting voor de knelpunten op de N201.

Gerealiseerd: Zuidelijke Randweg Woerden, aanpak N226 Hertekop Leusden/Amersfoort, kruispunt MA Reinaldaweg/Blokland  Montfoort N204 nu rotonde etc.

Oplevering van spooronderdoorgang station Driebergen-Zeist en 600 parkeerplaatsen, zodat het makkelijker is van de auto over te stappen op OV.  

o.a. fietspad N226, N228 en N204 zijn veiliger geworden,  (aparte) fiets- en voetgangstunnel i.p.v. spooroverweg bij station Bilthoven.

 

Veiligheid


Inzet 2015:

Bij de aanleg en het beheer van provinciale wegen staat verkeersveiligheid voorop. 

Vergroting van de veiligheid in het openbaar vervoer.

Samen met de waterschappen: veilige dijken, geen wateroverlast en schoon water.  


Bereikt 2019: 

Aanpassingen in Geestdorp (Woerden) toen wegverbetering te onveilig bleek, etc.

Extra aanpak van geweldsincidenten in bus en tram. Geen contant geld meer in de bus. 

Grebbedijk en de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Schoonhoven worden verhoogd en verstevigd

Pilots om uit te proberen hoe we het beste met de bodemdaling in het veenweidegebied kunnen omgaan. 

 

Gezond leven en Energie


Inzet 2015:

Intensiever toezicht op bedrijven in branches met een hoog risico en met veel overlast voor omwonenden en/ of slecht naleefgedrag. 

De provincie steunt onderzoek naar schone energievormen.

Verbetering luchtkwaliteit in de provincie en geeft zelf het goede voorbeeld.


Bereikt 2019: 

Intensief toezicht bij Van der Groep in Bunschoten-Spakenburg en bij BASF in Utrecht.

Provincie ondersteunt proeven met ultradiepe geothermie, zonnecellen in wegen/ op verkeersknooppunten zoals Hoevelaken en geluidswallen, energieopwekkende plantjes in wegbermen, gebruik van restwarmte en afval van fabrieken in bijvoorbeeld Woerden en Leerdam.

55 Elektrische bussen aangeschaft. De provinciale dienstauto's zijn de meest duurzame in hun soort. 

 

Ruimte en Wonen


Inzet 2015:

Heldere provinciale plannen, zodat iedereen weet wat er ruimtelijk gaat gebeuren          

Als het nodig is, grijpt de provincie in ten behoeve van inwoners en ondernemers Bouwen binnen de 'bebouwde kom' heeft de voorkeur, nieuwe initiatieven daarbuiten moeten mogelijk zijn.


Bereikt 2019:        

Onzinnige regels zijn geschrapt waardoor het prettiger wonen en ondernemen is, zonder landschappen aan te tasten.

De Provincie heeft ingegrepen om bijvoorbeeld een geluidswal aan te leggen

De Provincie helpt gemeenten om sneller woningen te bouwen. Gemeenten kunnen bouwen in de randen. Voor grotere woningbouwlocaties zoals polder Rijnenburg is besluitvorming voorbereid.

 

Landschappen, erfgoed, recreatie en toerisme


Inzet 2015:

De provincie gaat niet zelf natuur beheren, Iedereen mag genieten van de natuur

Provincie helpt bij het in stand houden van cultureel erfgoed als kastelen, landgoederen en forten 

 
Bereikt 2019:       

Afspraken met inwoners, boeren en natuurorganisaties over natuurbeheer. 

Fort aan de Buurtsteeg en diverse andere toeristische overstappunten gerealiseerd.

Meer subsidie beschikbaar voor aanvulling in de kosten van restauratie van monumenten. Subsidieverlening is objectiever (erfgoedmonitor) en gericht op duurzaamheid.

Minder regels; maakt het makkelijker om als particulier erfgoed en landschappen in stand te houden.

 

Geld en middelen


Inzet 2015:

De VVD wil een sluitende begroting – nu en in de toekomst. 

Lage lasten. 


Bereikt 2019:       

Financieel staat de provincie er goed voor.

Provinciale belastingen zijn gelijk gebleven en een van de laagste in Nederland.

> Bekijk andere thema's

cookie protocol