> Bestuur en Geld


In dit programma hebben we de opgaven benoemd die er de komende jaren liggen op het gebied van wonen, werken, energietransitie en mobiliteit. En we hebben de ambitie om de leiding te nemen om meer met andere regio's samen te werken, ook over de landsgrenzen heen. Daarin heeft de provincie de samenwerking met gemeenten, bedrijven en (organisaties van) inwoners nodig. Opgaven zullen regionaal moeten worden opgepakt. De provincie gaat dat ondersteunen en zal, als het aan de VVD ligt, ook de leiding pakken om te zorgen dat er gezamenlijk stappen vooruit gaan worden gezet. We kunnen niet blijven praten.

 

Niemand houdt ervan om weken te moeten wachten op een vergunning of om vast te lopen in de bureaucratie. Dat betekent dat je snel geholpen moet worden door een provincie die zich vooral bezighoudt met haar kerntaken. De kerntaken van de provincie zijn economische en ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, natuur en landschap en cultuurhistorisch erfgoed.

 

De provincie is transparant over haar activiteiten naar haar inwoners. De provincie streeft dus naar open data en maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken.Participatie


De VVD wil dat inwoners van de provincie daadwerkelijk mee kunnen praten over de toekomst van de provincie. De provincie experimenteert met digitale democratie en betrekt bewoners bij belangrijke besluiten die genomen worden.

 

Als onderdeel van de overheid zal de provincie haar bijdrage leveren aan de strijd tegen de ondermijning van de rechtstaat door criminelen. Bedreiging en omkoping van overheidsbestuurders, politici en ambtenaren wordt nooit getolereerd. De regels die we met elkaar hebben afgesproken, gelden voor iedereen. Daar moet de Utrechter vanuit kunnen gaan. Waar nodig helpt de provincie gemeenten, die er vaak als eerste last van hebben. De provincie is ook alert als zij zelf risico loopt, bijvoorbeeld bij de verkoop van grond of aanbesteding van werk.Geld


De VVD wil een sluitende begroting – nu en in de toekomst. Als er keuzes gemaakt moeten worden geldt voor de VVD 'nieuw voor oud’: kritisch kijken naar oude plannen om nieuwe plannen te kunnen ontwikkelen. We sturen daarbij strak op resultaat en efficiënte besteding van belastinggeld.


De afgelopen jaren is er veel geld geïnvesteerd in mobiliteit, economie en natuur. Hiervoor zijn fondsen en reserves opgebouwd en deze moeten ook in de toekomst worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. Naar onze volle overtuiging zijn wonen, werken, bereikbaarheid en energietransitie noodzakelijk voor de economische ontwikkeling van Utrecht. En die economische ontwikkeling is op haar beurt de motor waarop het overige beleid kan draaien. Daarom vinden wij het onverstandig hierop te bezuinigen.

 

Steeds meer regelgeving komt direct uit Brussel. Het grootste deel van de Europese wet- en regelgeving wordt door de decentrale overheden uitgevoerd. De VVD wil dat de provincie gezamenlijk met de andere provincies optrekt over Europees beleid. Dat geldt ook voor het (gezamenlijk) benutten van Europese subsidiemogelijkheden als die de uitvoering van provinciaal beleid kunnen helpen. De provincie moet inwoners en ondernemers ook in begrijpelijke taal wijzen op Europese subsidiemogelijkheden.Belastingen


Wij willen de lasten voor de inwoners ook in de toekomst laag houden en maken daardoor telkens weer scherpe keuzes. Doel van de VVD is het handhaven, liefst zelfs verlagen van de huidige belastingdruk voor inwoners en ondernemers. Daarbij willen bewoners vooral ook waar voor hun geld. Daarom wil de VVD dat de provincie vooral investeert in projecten waar bewoners direct de vruchten van plukken, zoals infrastructuur (wegen en fietspaden) en OV.


Zuinig omgaan met belastinggeld betekent ook dat de Provincie de Wet Normering Topinkomens (Balkenende norm) toepast en van instellingen waar de provincie financieel aan bijdraagt verwacht dat zij dit ook doen (pas toe of leg uit).Gemeenten


Voor onze inwoners is de gemeente de eerste overheid. De VVD vindt dat Nederland behoefte heeft aan bestuurskrachtige gemeenten. De provincie ondersteunt initiatieven tot gemeentelijke samenwerking als die de bestuurskracht versterkt of de dienstverlening aan inwoners en ondernemers efficiënter maakt. Gemeenten en samenwerkingsverbanden worden echter wel steeds op hun bestuurskracht beoordeeld. De VVD vindt dat de provincie moet ingrijpen wanneer de indruk bestaat dat samenwerkingsverbanden worden aangegaan als (schijn)oplossing voor gebrek aan bestuurskracht. Elke bestuurlijke samenwerking moet democratisch gelegitimeerd zijn. Aan het opheffen van de lappendeken van bestuurlijke hulpstructuren wordt voortvarend verder gewerkt.Provinciale Organisatie


Van de provincie mag verwacht worden dat zij daadkrachtig is. De bestuurlijke en ambtelijke organisatie zijn zo ingericht dat zij de kerntaken slagvaardig en efficiënt kan uitvoeren. Dat houdt in dat er resultaatgericht en integraal wordt gewerkt en goed kan worden samen gewerkt met de omgeving, of dat nu gemeenten, waterschappen, bedrijven of inwoners betreft. En dat gezaghebbend de leiding kan worden genomen in de samenwerkingsambities die we hebben omdat de organisatie de competenties, kennis en vaardigheden in huis heeft. Op de stappen die de organisatie daarin nog heeft te zetten, wordt de komende jaren fors ingezet.

 

Wij vinden dat regels van de provincie digitaal beschikbaar horen te zijn en dat de provincie haar data openbaar maakt (zogenaamde ‘open data’). De provincie spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”. Privacy is een groot goed, dus de het is belangrijk dat de provincie de digitale privacy van inwoners veilig houdt. De provincie zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.


De provincie streeft in haar aannamebeleid naar een goede afspiegeling van de samenleving. Wij zijn echter tegen discriminatie en vinden quota nu nog niet nodig.

> Bekijk andere thema's

cookie protocol