> Economie


BEREIKBARE BEDRIJVEN EN BANEN


Het gaat goed met de economie in Nederland en de provincie Utrecht. De VVD wil dat dit zo blijft. Want alleen dan kunnen we bijvoorbeeld de restauratie van erfgoed en het beheer van onze mooie landschappen betalen. De VVD wil zorgen dat ieder mens perspectief heeft op werk. Dat zorgt ook dat bedrijven hier komen én blijven: bedrijven hebben goed opgeleide mensen nodig. Want het hebben van een baan zorgt voor zelfstandigheid, zelfrespect, en sociale en maatschappelijke contacten.Opleidingen


Een gezonde economie biedt voldoende banen, werk voor iedereen die dat wil en kan. Met goed onderwijs versterken we de economische groei, en kunnen we inspelen op snel veranderende vragen van de arbeidsmarkt. Onze beroepen veranderen immers door de technologische veranderingen zoals robotisering en digitalisering. De rol van het onderwijs wordt daardoor steeds groter. Teveel jongeren volgen nu nog een opleiding waar geen vraag naar is op de (toekomstige) arbeidsmarkt. Met de vergrijzing van de samenleving (relatief meer ouderen en minder jongeren) moeten we extra zorgvuldig omgaan met onze talenten. Opleidingen moeten leiden naar werk en nieuwe kansen. In de provincie staan nog te veel mensen langs de kant, terwijl er juist veel banen zijn. Deze mismatch tussen vraag- en aanbod vraagt om een gemeentelijke aanpak, waarvoor de provincie de randvoorwaarden kan organiseren. Denk daarbij aan het stimuleren van bedrijvigheid, en het helpen starten van samenwerking tussen scholen en universiteiten en (leer)bedrijven. En wat ons betreft gaat de provincie innovatie in het onderwijs stimuleren door samen met bedrijven, MBO-scholen, gemeenten en het Rijk via Regionaal Investeringsfond (RIF) projecten te (co)financieren. De provincie moet daarmee bijdragen aan een betere aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt. Op alle niveaus, want voor de VVD telt iedereen, van (V)MBO tot universiteit.Maakindustrie


Meer en meer bedrijven halen hun productie weer terug naar Nederland. De industriële werkgelegenheid zoals die er vroeger was, zal echter niet op die schaal terugkeren. Maar door innovatie worden productieprocessen in de industrie schoner, en kunnen daardoor in of bij de woonomgeving een plek krijgen. Wat de VVD betreft, hebben we daar ruimte voor. Er moet hier immers niet alleen ruimte zijn voor mensen die slim zijn in denken, er moet ook ruimte zijn voor mensen die slim zijn in maken, in doen.

 

De VVD wil dat inwoners ook financieel merken dat het economisch beter gaat. Door verdergaande flexibilisering en digitalisering van de economie is veel ten goede veranderd. Dit heeft als consequentie dat vertrouwde banen en zekerheden zijn verdwenen.


Het liberale uitgangspunt van de VVD is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn om in te spelen op veranderingen. Bijvoorbeeld door je om te scholen, van baan te veranderen, of tijdig te gaan sparen. Ondernemers zorgen voor banen, niet de overheid. De overheid moet het ondernemerschap wel bevorderen. De provincie kan hieraan bijdragen door bestaand beleid aan te passen, onderwijsorganisaties en (leer)bedrijven met elkaar in contact te brengen, ruimte te bieden aan nieuwe werkgelegenheid, en open te staan voor andere vormen van wonen en werken.Internationale top


De provincie Utrecht zit in de top 3 van Europa’s best concurrerende en innovatieve regio’s! Daarom heeft de VVD zich de afgelopen jaren ingezet om deze toppositie te blijven versterken en te behouden. Onze provincie is dus aantrekkelijk voor startende bedrijven of organisaties die zich hier willen vestigen. En dat betekent: nieuwe banen.Samenwerking


Economische ontwikkeling en regionale samenwerking, ook óver de provinciegrenzen heen moet voor bedrijven en gemeenten gemakkelijker gemaakt worden. De VVD blijft zich inzetten om bedrijven en instellingen die veel banen genereren voor een grotere regio effect te laten hebben. Denk daarbij aan Utrecht Science Park (naast Utrecht stad ook Bunnik, Zeist, De Bilt), en Lage Weide (naast stad Utrecht ook Stichtse Vecht, Woerden en De Ronde Venen). In plaats van te concurreren, bepleit de VVD daarom samenwerking met de buurregio’s. De provincie Utrecht is allereerst onlosmakelijk verbonden met economische regio’s in Nederland zoals Eindhoven (high tech), Regio FoodValley (samenwerking tussen Veenendaal, Renswoude, Rhenen en 5 Gelderse gemeenten), Groene Hart en stroomgebieden van rivieren (natuur en recreatie), Hilversum (media), Amsterdam (creatieve industrie) en Rotterdam (logistiek). Daarnaast is de kracht van Utrecht dat het in een economisch sterk gebied ligt met 30 miljoen inwoners: Nederland, Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen. Er zijn zee-, binnen- en luchthavens in de buurt, een in potentie goede infrastructuur, topuniversiteiten en prima ondernemingen. Daarmee wordt onze internationale aantrekkelijkheid vergroot. We moeten die kracht benutten; alleen redden we het economisch gezien niet, ook al zijn we Europees een topregio. Om onze mooie woon- en leefomgeving te behouden, hebben we economische groei en dus samenwerking nodig met sterke partners. De VVD vindt dat we onze Europese toppositie moeten waarmaken en leiderschap moeten tonen in die samenwerking.Nieuwe Unie van Utrecht


In 2029 is het 450 jaar geleden dat de Unie van Utrecht werd opgericht. De VVD neemt het initiatief voor een Nieuwe Unie van Utrecht, waarmee de economische samenwerking in de Rijndelta (Nederland, Nordrhein Westfalen en Vlaanderen) verder versterkt wordt. Geen energieverslindende concurrentie meer, maar krachtenbundeling, kortere reistijden en betere bereikbaarheid.Economische ontwikkeling


De Economic Board Utrecht (EBU) heeft de afgelopen jaren aangetoond dat internationale partijen succesvol bijeengebracht kunnen worden in een samenwerkingsverband met de provincie. De VVD ondersteunt de doorontwikkeling van de EBU waardoor meer slagkracht wordt georganiseerd. Naast netwerkversterking ook door hands-on hulp te verlenen bij aanvragen van vergunningen en subsidies. Waar anders kansen blijven liggen investeert de provincie mee via een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Europese fondsen voor economische ontwikkeling dienen zoveel mogelijk te worden benut voor innovatie, en dienen ook voor het MKB goed toegankelijk te zijn.


Voor de VVD blijven logistiek, de techniek, ICT en de zorg/ gezondheid de sectoren waar we op blijven inzetten. Utrecht heeft daarin een goede positie door de ligging en wat er hier al aan kennis en bedrijven aanwezig is. En het helpt maatschappelijke opgaven: de energietransitie, wonen en de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk houden.Internationale school


De nieuwbouw van de Internationale School Utrecht is in 2022 klaar. Tevoren dreigt er echter al een wachtlijst te ontstaan. Voor de VVD is een te krap aanbod van internationaal onderwijs, nu en in de toekomst, een bron van grote zorg.


Daarom helpen we waar nodig bij de ontwikkeling van voldoende internationaal onderwijs. Dat is nodig om aantrekkelijk te blijven voor internationale werknemers en dus voor internationale bedrijven.Slim inkopen


Voor kleinere lokale ondernemers zijn aanbestedingstrajecten vaak ingewikkeld, onnodig tijdrovend en complex. De VVD wil dat er door de provincie meer met kleine kavels gewerkt gaat worden, waardoor ook kleinere lokale ondernemers en startups (delen van) het werk uit kunnen voeren en mee kunnen dingen. Bedrijven die veel doen aan opleidingen (leerplekken) krijgen hierbij een voorkeurspositie. De provincie stelt voortaan de maatschappelijke vraag centraal: wat wil de overheid bereiken en voor welke prijs? De manier waarop is een vraag die door de bedrijven kan worden beantwoord. Zij kunnen daar goede mogelijkheden voor bedenken, vaak voor hetzelfde budget als de ‘oude oplossingen’. Zo krijgt de belastingbetaler meer waard voor zijn geld.Bedrijventerreinen


In de provincie zijn veel verouderde bedrijventerreinen. De kwaliteit van deze locaties moet omhoog, want we moeten als provincie interessant blijven voor bedrijven om zich bij ons te vestigen. Succesvolle bedrijven die hun startplek ontgroeid zijn, of bedrijven die op hun locatie niet kunnen uitbreiden, moeten merken dat zij van harte welkom zijn op een andere locatie binnen de provincie. Transformatie van de oude locatie naar woningen kan daarbij gemeenten helpen in hun groei.

 

> Bekijk andere thema's

cookie protocol