> Ruimtelijke ontwikkeling


De vraag naar woningen in onze provincie is berekend op 160.000 woningen. Hier ligt één van de grootste uitdagingen voor de komende vier jaar. De VVD wil ruimte geven aan de bouw van deze woningen zonder de kwaliteit van onze provincie te verminderen. Wij moeten snel met deze opgave aan de slag omdat keuzes uitvoeren tijd kost en ondertussen de huizenprijzen oplopen waardoor het bijv. voor middeninkomens steeds lastiger wordt een huis te vinden, waardoor de doorstroming ernstig stokt en er dus minder goedkope sociale huurwoningen vrijkomen. De VVD maakt de keuze om vooral goed bereikbare woningen in het stedelijk gebied te bouwen en kleinschaliger op plaatsen waar we het voorzieningenniveau op peil willen houden. Want we willen geen huizen bouwen die leiden tot files, dan bouwen we minder, of investeren we in wegen. Het soort woningen dat we bouwen sluit aan bij de wens van de toekomstige bewoners. Hoogbouw en grotere dichtheden, met voldoende parkeerplaatsen, zijn nodig om in betaalbare woningen te voorzien.

 

De VVD wil samen met gemeentelijke regio’s op zoek naar de beste locaties voor de gewenste nieuwbouw. We zoeken actief naar plekken in de steden en dorpen, ook kijken we naar grote uitbreidingslocaties, zoals de A12 zone tussen Utrecht en Nieuwegein, het gebied tussen de oostzijde van de A2 en de westzijde van de spoorlijn, Odijk west, Rijnenburg en Vathorst-West.

 

Ook de kleine kernen kunnen een bijdrage leveren aan de woningbouwvraag. Bijvoorbeeld om ouderen in de gelegenheid te stellen in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen en de juiste zorg aan huis te ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld door leegstaand agrarisch vastgoed te transformeren naar woningbouw. Kleinschalig bouwen buiten de kernen moet mogelijk zijn als dit een bijdrage levert aan de leefbaarheid en landschappelijk goed inpasbaar is. De betreffende gemeente organiseert waar nodig zelf lokaal draagvlak door met omliggende gemeenten afspraken te maken. Hierbij hanteren we niet langer de “Nee, mits”, maar een “Ja, tenzij” houding. Goede bereikbaarheid van de woningen is hierbij belangrijk.

 

De provincie Utrecht heeft de leegstand van kantoren aangepakt. Zo blijven we aantrekkelijk als vestigingsplaats. We voeren -zolang er nog sprake is van een te grote kantorenleegstand- regie om onnodige nieuwbouw van kantoren tegen te gaan. Ombouw van leegstaande kantoren tot woningen juicht de VVD toe. Thuis werken of werk op afstand wordt steeds populairder, net als flexibele werkplekken, bijvoorbeeld bij hotels, bedrijfsverzamelgebouwen en in de horeca. De vraag naar klassieke kantoorgebouwen zal daardoor afnemen. Met een aantrekkende economie is het van belang om ook de woon- werkbalans goed in de gaten te houden om een tekort of overschot aan kantooroppervlakte te voorkomen. Daarom vragen we aan bedrijven die zich in de provincie Utrecht willen vestigen, om bij voorkeur te investeren in de kwaliteit en de uitstraling van bestaande kantoorgebouwen, in plaats van nieuwbouw. Ook is de provincie Utrecht begonnen om gemeenten te ondersteunen de winkelleegstand terug te dringen. Dat zorgt er voor dat onze steden en dorpen levendig blijven met de noodzakelijke winkelvoorzieningen zodat ze aantrekkelijk zijn om er te wonen.

> Bekijk andere thema's

cookie protocol