> Waterschap HDSR en verkiezingsprogramma

De wereld om ons heen verandert, dus ook die van het waterschap. Een liberale partij als de VVD wil zich sterk maken voor een Veilig Verantwoordelijk en Doelmatig waterschap.


De VVD wil een waterschap dat zich beperkt tot zijn kerntaken. Daarbij stelt het waterschap veiligheid voorop, zijn droge voeten belangrijk en is er zorg voor voldoende schoon en gezond oppervlaktewater. 


De VVD wil een waterschap dat zoveel mogelijk ruimte geeft aan burgers, bedrijven en andere overheden. Het waterschap geeft ruimte waar mogelijk, stuurt waar nodig en is niet duurder dan nodig is. 


De VVD wil een waterschap dat zich op bedrijfseconomische en maatschappelijk verantwoorde wijze inzet voor het bestrijden van oorzaken van klimaatverandering, het beperken en ondervangen van de gevolgen van de klimaatverandering zoals CO2-uitstoot en bodemdaling.


Verkiezingsprogramma Waterschap 2019-2023

VeiligVerantwoordelijkDoelmatig, VVD!

De wereld om ons heen verandert, dus ook die van het waterschap. Een liberale partij als de VVD wil zich sterk maken voor een VeiligVerantwoordelijk en Doelmatig (VVD!) waterschap. De VVD heeft op basis van deze drie uitgangspunten dit Verkiezingsprogramma 2019 -2023 opgesteld.

VEILIG

 • Veilige dijken

 • Droge voeten

 • Voldoende en gezond water

 • Duurzaamheid en klimaatverandering zijn uitdagingen die we onderkennen en waar

  we kansen zien voor ondernemers

 • Wat noodzakelijk is komt éérst; dan komen nuttige zaken; leuke dingen voor de

  mensen komen daarna.

  De VVD wil een waterschap dat zich beperkt tot zijn kerntaken en dat niet te veel ‘de wal op kruipt’. Daarbij stelt het waterschap veiligheid voorop, zijn droge voeten belangrijk en is er zorg voor voldoende schoon en gezond oppervlaktewater.

  Concrete resultaten en doelen:

 • Het waterschap stelt onze veiligheid voorop. Waterkeringen en zuiveringsinstallaties maken deel uit van onze vitale infrastructuur. Waterschappen en hun partners hebben de beveiliging tegen (terroristische) bedreigingen op orde, zowel fysiek als digitaal.

 • Waterschappen zijn op bestuurlijk en uitvoerend niveau gelijkwaardige partners van andere overheden en werken nauw samen met ondernemers, maatschappelijke instellingen en wetenschappelijke instituten.

 • Droge voeten houden brengt met zich mee dat dat de burger zelf ook meehelpt dit te bereiken: ‘Steenbreek’ - meer groen en minder klinkers in de tuin - is hiervan een voorbeeld.

 • Waterschappen laten zich in hun beleidsontwikkeling, opsporing en handhaving leiden door informatie die actueel en betrouwbaar is.

page2image60068352

Waterbeheer is bij de waterschappen in goede handen. Dat hebben zij de afgelopen jaren laten zien, zowel in extreem natte, als in extreem droge perioden. Geen overstromingen. Voldoende waterbergingscapaciteit. Geen gescheurde veendijken. Voldoende zoet water voor het westen om verzilting tegen te gaan. Verbeterde waterkwaliteit.

De VVD vindt dan ook dat het gevoerde, succesvolle beleid met de betrekking tot de kerntaken en de grote projecten, in hoofdlijn moet worden voortgezet.


VERANTWOORDELIJK

 • Ruimte voor inwoners en marktwerking

 • Liberale samenleving = zo min mogelijk regels (zoals bij de nieuwe Omgevingswet)

 • Ruimte voor maatschappelijke initiatieven

 • Interbestuurlijk samenwerken

 • Positief-kritische kijk op “meekoppelkansen”

  De VVD wil een waterschap dat zoveel mogelijk ruimte geeft aan burgers, bedrijven en andere overheden. Het waterschap geeft ruimte waar mogelijk, stuurt waar nodig, omarmt bij uitvoering van taken uitbesteding aan de markt en is niet duurder dan nodig is.

  Concrete resultaten en doelen:

 • Duurzaamheid is belangrijk en voor de toekomst van Nederland, Europa en de wereld onontbeerlijk. De VVD wil daarom dat er steeds vanuit die positieve grondhouding met een scherpe en economisch verantwoorde blik gekeken wordt naar die maatregelen die gekozen worden om klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Rijnenburg kan hier als pilot voor klimaatbestendig bouwen worden ingezet. Samenwerking met marktpartijen is voor de VVD waar mogelijk uitgangspunt. Die kunnen ook meewerken om de gemalen van de waterschappen CO2-neutraal te maken.

 • "Schoenmaker blijf bij je leest" geldt ook voor waterschappen. In combinatie met andere ter zake kundige partijen moet gezocht worden naar oplossingen. Het waterschap kan, als ‘launching partner’ innovatie stimuleren, maar laat de uitvoering aan de markt over zodra dat economisch voordeliger is.

 • Het waterschap moet burgerparticipatie op het gebied van waterduurzaamheid, vanuit haar kennis en ervaring stimuleren door heldere communicatie/informatieverstrekking aan de burger, met het oog op het behalen van minimale kwaliteitseisen (voorbeeld: Oosterwolde). Burgers en ondernemers worden actief betrokken bij de uitvoering en ook bij het verzamelen en bewerken van data.

 • De VVD wil vanuit liberale uitgangspunten zo min mogelijk regelgeving en zo veel mogelijk samenwerking met andere overheden. De nieuwe Omgevingswet, die de komende 15 jaar tot stand zal komen en veel wetten doet verdwijnen, vraagt dit ook van ons. De VVD vindt dat waterschappen, ten opzichte van rijk, provincie en gemeenten gelijkwaardig moeten kunnen werken in samenwerkingsverbanden. Hierdoor ontstaan:

 • ‘meekoppelkansen’ die worden benut zonder concessies aan waterveiligheid te doen. En dan alleen op basis van een integrale afweging van belangen van waterbeheer, waterkwaliteit, infrastructuur, economie en ‘groen’ (ecologie, flora en fauna en landschap). Het benutten van meekoppelkansen mag als regel geen extra kosten voor het waterschap met zich meebrengen en mag ook niet leiden tot hogere waterschapslasten.

 • Grote projecten, zoals versterking van de Lekdijk in de Stichtse Rijnlanden en van de IJsselmeerdijk in Flevoland, onderdelen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), zijn lastig controleerbaar en dragen grote risico’s met zich mee. Het financiële beheer moet daarop zijn ingericht.

 • Privatisering van samenwerkingsverbanden van waterschappen is aan de orde als aantoonbaar is dat dit een betere oplossing is dan een publieke samenwerking. De VVD wil ieder samenwerkingsverband in dit kader kritisch evalueren.


De VVD wil een waterschap dat zich bedrijfseconomische en maatschappelijk verantwoorde wijze inzet voor het bestrijden van

 • oorzaken van klimaatverandering

 • het beperken en ondervangen van de gevolgen van de klimaatverandering zoals

  CO2-uitstoot

 • overvloedige regenval en bodemdaling

  Concrete resultaten en doelen:

 • De VVD wil het waterschap voldoende bevoegdheden en middelen geven om de nieuwe, scherp afgebakende taken in het kader van het Interbestuurlijk Programma en het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie uit te voeren, uiteraard binnen de kaders van haar kerntaken.

 • Waterschappen moeten, omdat daar de kennis en ervaring aanwezig is, als deelnemer en niet als volger, bijdragen aan oplossingen in het kader van klimaatadaptatie. Waar mogelijk wordt gebruikt gemaakt van bewezen technologie. Wanneer experimentele technologie wordt ingezet worden de risico’s realistisch ingeschat, zoveel mogelijk transparant gemaakt en tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gedeeld.

 • De gemalen en andere installaties van het waterschap werken CO2-neutraal, voor zover dat bedrijfseconomisch verantwoord is.

 • De VVD gaat ervan uit dat terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen een groot en maatschappelijk en economisch rendement oplevert naast het verantwoord gebruik van alternatieve energiebronnen.

 • We staan positief-kritisch tegenover internationale (ontwikkelings) projecten. We willen onze kennis op dit gebied blijven delen, zodat ook de rest van de wereld zich kan beschermen tegen het water. Wij benutten de hierin gelegen kansen voor onze werkgelegenheid en onze export.

Nu de kerntaken doelmatig en efficiënt zijn uitgevoerd; de financiële reserves op orde zijn en de risico’s afdoende zijn gedekt, is er geen reden om tarieven te verhogen. Behalve voor het oppakken van noodzakelijke nieuwe taken, zoals de bestrijding van bodemdaling en andere gevolgen van de klimaatverandering. Daar moeten zo mogelijk andere taken voor worden afgestoten. En ook de nieuwe taken moeten efficiënt en doelmatig worden uitgevoerd. De VVD blijft zich verzetten tegen ‘automatische’ indexering, reservevorming en tariefsverhoging. Dat vinden wij te gemakkelijk.


DOELMATIG

 • Sober en doelmatig

 • Nieuw beleid voor oud beleid

 • Zakelijk omgaan met risico’s

 • Strakke sturing op grote projecten met meer partijen

 • Grote vervuilers en gebruikers betalen volgens de regels van het profijtbeginsel

 • Strengere bedrijfsmatige sturing op de infrastructuur

  De VVD ziet het waterschap als een overheid die regisseert en geen strengere regels stelt dan de nationale en Europese overheid

  Concrete resultaten en doelen:

 • Het waterschap werkt binnen de eigen grenzen op basis van:
  (inter)nationaleregelsennormenvoorgovernanceenverantwoordingOpdrachtgeverschap
  maatschappelijkverantwoordondernemerschap
  budgetbewaking
  kwaliteitsbewaking
  risicobeheersing
  informatieveiligheiden-betrouwbaarheid

 • Het waterschap voert zelf taken uit en kiest er actief voor om taken samen met andere (overheids-)organisaties, wetenschappelijk instituten en marktpartijen uit te voeren, wanneer dat effectiever en/of efficiënter is.

 • Het waterschap voert bodemdalingpilots uit om deze problematiek hanteerbaar te houden en speelt daarbij een aanjagende en regisserende rol

  De VVD wil een waterschap dat meer werk maakt van het beginsel ‘De vervuiler en de gebruiker betalen’.

  Concrete resultaten en doelen:

 • Medicijnresten-problematiek (onderdeel van de zogenaamde diffuse vervuiling) actief aan de bron aanpakken. Deze bronnen moeten in kaart worden gebracht, met name grote vervuilers

 • Stevige aanpak van vervuilende en criminele drugsafvalproblematiek

 • De VVD wil dat het waterschap maatschappelijk verantwoord onderneemt onder meer

  door hergebruik van grondstoffen (circulaire economie), voor zover dat kosteneffectief is

 • De VVD is van mening dat inkomensbeleid een zaak is van de rijksoverheid en niet van

  het waterschap. Terughoudend zijn wij bij het kwijtschelden van belastingen

 • De VVD wil openingen bieden voor ontwikkelingen van plusdiensten vanuit het

  waterschap tegen gedifferentieerde tarieven

> Kandidaten Waterschap HDSR

1. Bas Groenendijk

Maarssen

2. Peter van der Sterre

Nieuwerbrug

3. Neeke Eysbroek

Utrecht

4. Ben van Winden

Snelrewaard

5. Joost van Baaren

Lopik

6. Sam Kapper

Utrecht

7. Paul Michielsen

Utrecht

8. Erwin Trapman

Odijk

cookie protocol